Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Kadra

 

mgr Bartłomiej Kamiński – doktorant w Instytucie Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, reżyser teatralny, współpracuje z Uniwersytetem Śląskim, prowadząc warsztaty dla studentów animacji społeczno-kulturalnej, instruktor grup teatralnych dziecięcych i młodzieżowych. Publikacje: (1) Praca instruktora teatru z dziećmi i młodzieżą – podstawowe zagadnienia, [w:] Rola teatru w procesie edukacji nieformalnej. Od teorii do praktyki, red. M. Strońska-Zaremba, Wrocław 2010; (2) Śmierć skonsumowana – rozważania socjologiczne o rozwijającym się rynku funeralnym (na przykładzie Stanów Zjednoczonych), [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. 15, Wrocław 2011; (3) Transmisja kultury oraz komunikacja trzech pokoleń przez działania sceniczne. Na podstawie projektu: „Teatr dla trzech generacji” (publikacja w druku, materiały pokonferencyjne międzynarodowej konferencji naukowej Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia, z cyklu: Komunikacja społeczna w świecie realnym i wirtualnym, St. Marienthal 2011).


mgr/MBA Piotr Korzeniowski – specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, marketingu strategicznym oraz strategicznej analizie otoczenia organizacji. Od 15 lat zarządza małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Swoje zainteresowania kieruje w stronę poszukiwania skutecznych strategii rozwoju małych i średnich organizacji oraz adaptacji narzędzi zarządzania do specyfiki sektora kultury.


dr Robert Losiakpracownik Katedry Muzykologii i Instytutu Kulturoznawstwa, założyciel Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego. Oprócz muzyki bardzo lubi słuchać dźwięków miasta.

mgr Magdalena Piejko – absolwentka kulturoznawstwa oraz Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się teatr i fotografia. Obiema dziedzinami zajmuje się zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej oraz publicystycznej. Publikuje m.in. w „Notatniku Teatralnym” oraz czasopiśmie „Teatr Nie Taki”.


dr Marcin Szydzisz – doktor nauk politycznych, historyk i prawnik, adiunkt zatrudniony w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki bliskowschodniej (szczególnie konfliktu bliskowschodniego) i związanych z nim kwestii religijnych.zdj1