Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Promotor specjalności

1. Imię i nazwisko

Agnieszka Janiak, filolog i kulturoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Kierownik Zakładu Komunikacji Społecznej, kierownik Interdyscyplinarnej Pracowni Antropologii Audiowizualnej, promotor specjalności studiów magisterskich studiów dziennikarskich Kultura i Media.


2. Przynależność organizacyjna

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Zakład Komunikacji Społecznej


3. Stanowisko

adiunkt, wykładowca


4. Zainteresowania naukowe

Obszar moich zainteresowań obejmuje kulturę i antropologię audiowizualną, komunikację nowomedialną, psychosocjologię uczestnictwa kulturalnego, wybrane problemy komunikacji społecznej (rola ciszy, zagadnienie śmierci i umierania, komunitarianizm i in.), antropologię kulturową, wybrane problemy kultury współczesnej (tożsamość, prawdę, śmierć, samotność i in.), literaturę współczesną, krytykę literacką, historię filmu, teorię dzieła filmowego, problemy współczesnej tanatologii.

Od 2005 roku systematycznie pracuję nad rozprawą (praca habilitacyjna) Społeczna potrzeba tanatopedagogiki.

Jestem organizatorką zainicjowanego w 2005 roku cyklu interdyscyplinarnych konferencji naukowych Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań. Druga konferencja z tego cyklu, w 2007, poświęcona była Przestrzeni ciszy. Trzecia – Przestrzeń zgiełku – odbyła się we września 2009.

Opracowałam projekt, zainicjowałam i prowadzę interdyscyplinarną Pracownię Antropologii Audiowizualnej przy Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej DSW. Współtworzyłam interdyscyplinarną Pracownię Badań nad Pejzażem Dźwiękowym przy Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie realizuję indywidualny projekt badawczy Rola ciszy w komunikacji społecznej.

Po kilkuletnich badaniach pilotażowych prowadzonych na uczelniach wyższych, w szpitalach i hospicjach opracowałam projekt ścieżki tanatologicznej edukacji społecznej Towarzyszenie umieraniu, o charakterze naukowo-warsztatowym, która pozwala wyposażyć uczestników w odpowiednie metody i narzędzia komunikacji społecznej, czyniące proces towarzyszenia w umieraniu łatwiejszym i prawdziwie dobroczynnym.

Z ogromną przyjemnością organizuję uczelniane maratony filmowe, przeglądy kultury studenckiej, wieczory twórcze oraz prowadzę Koło Aktywności Kulturalnej dla studentów DSW.


5. Działalność dydaktyczna

Podstawy wiedzy o kulturze

Wybrane zagadnienia kultury współczesnej

Antropologia kulturowa

Antropologia audiowizualna

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów

Główne nurty literatury współczesnej

Główne nurty kultury polskiej i światowej w XX i XXI wieku

Seminarium dyplomowe

Historia filmu

Teoria filmu

Propaganda i szuka perswazji

Wprowadzenie do wiedzy o mediach elektronicznych (ćwiczenia)

Podstawy wiedzy o literaturze (wykład)

Polityczne i współczesne problemy współczesnego świata (ćwiczenia)


6. Działalność naukowa

magister filologii polskiej, Uniwersytet Wrocławski, 1994, tytuł pracy: Dziecko jako nowa kategoria organizująca obraz świata

magister kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, 1997, tytuł pracy: Manifesty muzyczne realizmu socjalistycznego w polskiej prasie w latach 1947-1956

doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Wrocławski, 2002, tytuł pracy: „Stać się jak dziecko”. Katarktyczne przesłanie polskie prozy współczesnej (1987-1999)


7. Spis najważniejszych publikacji naukowych

1. A. Janiak, Stać się jak dziecko. Proza polska wobec infantylizacji kultury współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

2. A. Janiak (redakcja), Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław 2007.

3. A. Janiak (redakcja), Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań 2, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.

4. A. Janiak (redakcja), Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań 3, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.


8. Wykaz najważniejszych artykułów

1. Język narodzin, „Dykcja” 1997, nr 5.

2. Czy powiodła się próba rozwiązania mitologii. Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta, „Warsztaty Polonistyczne” 1997, nr 3.

3. „Panna Nikt” nie dla panien. O odbiorcy wirtualnym „tajemniczej powieści o dojrzewaniu”, „Warsztaty Polonistyczne” 1997, nr 4.

4. Anegdota o istnieniu S. Zimorowica i H. Poświatowskiej – podobieństwa biografii, tematów, motywów, „Warsztaty Polonistyczne” 1998, nr 2.

5. Tęsknota za śmiercią oswojoną najnowszej prozy polskiej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. 7, Wrocław 2003.

6. Śmierć dziecka. Pomoc personelu medycznego rodzinie w sytuacji beznadziejnej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, red. J. Kolbuszewski, Wydawnictwo Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. 8, Wrocław 2004.

7. „Stać się jak dziecko”. Katarktyczne przesłanie współczesnej prozy polskiej 1987-2000, „Zeszyty Karmelitańskie” 2005, nr 1.

8. Komunikacyjna wartość ciszy, [w:] Oblicza komunikacji 1. Perspektywy badań nad tekstem, dyskursem i komunikacją, Krakowskie Towarzystwo Wiedzy o Komunikacji Językowej „Tertium”, Kraków 2006.

9. Obecność śmierci we współczesnej przestrzeni medialnej i społecznej, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna – antropologia kultury – humanistyka, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, t. 10, Wrocław 2006.

10. Dydaktyzm współczesnej prozy polskiej stylizowanej na autobiografię, [w:] Świat przez pryzmat JA. Teorie i autobiograficzne rekonesanse, PARA, Katowice 2006.

11. W stronę naukowego dyskursu multimedialnego (współautorstwo), [w:] Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.

12. Zdesakralizowane świątynie ciszy – kościół, cmentarz, muzeum, biblioteka, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2007.

13. (Nie)tolerancja dla żałoby. Studium sytuacji rodziców zmarłych noworodków, [w:] Dyskursy i przestrzenie (nie)tolerancji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.

14. Ideologia szpitalna wobec śmierci, [w:] Oblicza komunikacji. Ideologie w słowach i obrazach, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.

15. Nowe funkcje kulturowe wirtualnych nekropolii, [w:] WWW – w sieci metafor. Strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

16. Projekt ścieżki tanatologicznej edukacji społecznej „Towarzyszenie umieraniu”, [w:] Żyć godnie do końca. Etyczne, psychologiczne i duchowe aspekty kresu życia, Wydawnictwo WCM, Opole 2010.

17. O medialnej ciszy i milczeniu – przyczynek do andragogiki, [w:] Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań 2, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2011.

18. Towarzyszenie umieraniu w perspektywie osobowej, medialnej i tanatopedagogicznej, [w:] Media wobec śmierci 2, Dom Wydawniczy ELIPSA , Warszawa 2012.

19. Odsłona czy zasłona? Doświadczenie dialogiczne w cyberkulturze, [w:] Dialog – konflikt. Język @ multimedia 3, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

20. Audialny wymiar codzienności – o celowości badania audiosfery przestrzeni domowej, „Prace Kulturoznawcze”, t. 12: Audiosfera miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.

21. Możliwości antropologii komunikowania w rzeczywistości zmediatyzowanej na przykładzie funkcjonowania pojęcia „autorytetu”, „Via Commmunicandi. Prace z Antropologii Komunikacji i Epistemologii Społecznej”, R. 1 (2012).

22. Zgiełk jako tworzywo nauki. Obrona przyczynkarstwa (?), [w:] Przestrzeń zgiełku. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań 3, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.


9. Kontakt

a.janiak1@wp.pl


zdj 2