Kultura i media

DSW - miejsce dla Ciebie

Organizacja roku, terminy zjazdów, egzaminy

Organizacja roku akademickiego 2012/2013


Studia stacjonarne


Semestr I (zimowy)

1. Okres zajęć dydaktycznych w semestrze I (zimowym) 01.10.2012 – 25.01.2013

2. Ferie zimowe 22.12.2012 – 02.01.2013

3. Dni rezerwowe 28.01.2013 i 29.01.2013

4. Sesja zaliczeniowa 30.01.2013 – 09.02.2013

5. Uzupełniająca sesja zaliczeniowa 10.02.2013 – 12.02.2013

6. Dzień Rektorski 02.11.2012


Semestr II (letni)


1. Okres zajęć dydaktycznych w semestrze II (letnim) 13.02.2013 – 11.06.2013

2. Ferie wiosenne 29.03.2013 – 02.04.2013

3. Dni rezerwowe 12 i 13.06.2013

4. Sesja zaliczeniowa 14.06.2013 – 28.06.2013

5. Uzupełniająca sesja zaliczeniowa 16.09.2013 – 27.09.2013

6. Dni Rektorskie 02.05.2013 i 31.05.2013 


Studia niestacjonarne


TERMINY ZJAZDÓW


I termin

22-23 IX, 06-07 X, 20-21 X,  03-04 XI, 17-18 XI, 01-02 XII, 15-16 XII, 2012, 12-13 I 2013, 26-27 I, 09-10 II, 23-24 II, 09-10 III, 23-24 III, 13-14 IV, 27-28 IV, 11-12 V, 25-26 V,  08-09 VI, 22-23 VI, 06-07 VII, 20-21 VII 2013


II termin

29-30 IX, 13-14 X, 27-28 X, 24-25 XI, 08-09 XII 2012, 05-06 I 2013, 19-20 I, 02-03 II, 16-17 II, 02-03 III, 16-17 III, 06-07 IV, 20-21 IV, 04-05 V, 18-19 V, 01-02 VI, 15-16 VI, 29-30 VI, 13-14 VII, 27-28 VII 2013


1. Zajęcia dydaktyczne dla studentów poszczególnych specjalności i lat studiów odbywają się w dwóch grupach organizacyjnych o różnych terminach zjazdów. Pierwsza grupa rozpocznie zajęcia 22-23 IX 2012, druga 29-30 IX 2012.

2. Terminy zjazdów w semestrze zimowym określa harmonogram.

3. Sesja egzaminacyjna po semestrze zimowym i letnim jest organizowana w trzech tygodniach następujących po ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.

4. Zaliczenia semestralne przedmiotów ujętych w planach studiów i praktyk pedagogicznych odbywają się na zasadach podanych przez promotora/koordynatora i osoby prowadzącej zajęcia.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminów jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin może odbyć się w terminie wcześniejszym o ile zgodę wyrazi egzaminator.

6. Sesje poprawkowa w semestrze zimowym ustala się w okresie trzech tygodni od ukończenia sesji egzaminacyjnej, a w semestrze letnim do 30 września.

7. Indeksy należy złożyć w Dziekanacie bezpośrednio po zdaniu ostatniego egzaminu i uzyskaniu wszystkich zaliczeń. Pod rygorem utraty praw studenckich nie można przekroczyć terminu składania indeksów w ostatnim dniu sesji egzaminacyjnej, a w wyjątkowych przypadkach sesji poprawkowej.

8. Terminy zjazdów w poszczególnych semestrach określone są w ogólnouczelnianym terminarzu zjazdów. Informacja o pierwszych zajęciach semestru letniego przekazywana jest na ostatnim zjeździe semestru zimowego. Kolejne spotkania przebiegają w dwutygodniowych odstępach zgodnych z ogólnouczelnianym terminarzem.

9. Mimo różnicy w okresach odbywania zajęć dydaktycznych wszystkich studentów DSW obowiązuje jednolity regulamin opłat.


zdj1